GARK/PK

GARK loga 2002-2012
Loga 2002-2012

Gävles Antirasistiska Kulturförening
Historik 2002-2012
– 10år i offentlighetens tjänst!

2002
Onsdagen den 11/9 samlades en oberoende kommunist, en oberoende libertarian, en oberoende socialdemokrat och en syndikalist i elevrådsstyrelserummet på Borgarskolan i Gävle för att formera en organisation med avsikten att föra in det goda politiska samtalet i korridorerna på det samhällsgymnasium de alla fyra gick. Anledningen till konstituerandet var framförallt en gemensam känsla för att intresset för det nyanserade politiska samtalet och intresset hos gymnasiepopulation var på nedgång och att de politiska engagemang som fanns främst yttrade sig som extremiteter. Under den här perioden var det tillexempel vanligt att medlemmar ur Ung Vänster och Moderata Ungdomsförbundet både betraktade varandra och på fullaste alvar kallade varandra för fascister.

Vi ville värna en sund medvetenhet om den orättvisa resursfördelningen mellan västländerna, där man belyste missförhållandena ur både höger och vänster perspektiv. På agendan stod också ökandet av förståelsen för att det fria ordet som vi tar för givet och att demokrati var allt annat än en självklarhet för flera miljarder människor ute i världen.

Så snart konstituerandet och alla papper var klara bjöds Gävleavdelningarna till alla de sju stora ungdomsförbunden, samt Gävles ungdomsråd in till ett avsiktsförklaringsmöte. Där vi redogjorde för våra tankar och åsikter samt presenterade en projektidé som vi länge filat på med inspiration av landstingets miljöting där vi alla ingått i dess programråd.

Flodström, Schyman och Ahlström2003
Samarbetet kulminerade i en stor ungdomskonferens finansierad av bland annat Forum Syd och Gävle Kommun, cirka ett halvår senare med gäster som Gudrun Schyman, Jan Josefsson, America Vera Zavala, Fredrik Malm, Ali Esbati, Tommy Boman, Henrik Alexandersson, Martin Wicklin mfl.

Under det följande året följde sedan en mängd mindre debatter med anledning Irak kriget och det stundande EMU valet, samt ansvaret för ungdomsaktiviteterna under Gävles Internationella Kulturförenings Internationella Kulturvecka v.42 där föreningen tillsammans med de sju ungdomsförbundet bland annat arrangerade en stor debatt för alla gymnasieelever i staden på konserthuset med Alexandra Pascalidou som moderator, samt ett Rock Mot Rasism på Polhemskolan.
Stieg Larsson och PO Flodström Flodström och Jan Josefsson

2004
Verksamheten låg sedan nere fram till våren 2004 när den högerextrema aggressionen efter ett års startsträcka återigen börjat ta fart på alvar i staden med brandbomber, torgmöten och yxor i dörrar hemma hos vänsteraktivister. De flesta inom Politisk Framtid var vid den tiden även aktiva inom det vänsterorienterade nätverket Gävle Mot Rasism. När så diskussionerna började gå kring vilka presumtiva åtgärder man kunde ta mot utvecklingen lades två huvudinriktningar fram. En konfrontativ klassiskt marxistisk vänsterlinje stod mot en mjukare mer politiskt neutral linje där majoriteten av Politisk Framtids medlemmar hamnade. I dialog med de övriga organisationerna i Gävle Mot Rasism [GMR] och Gävles Internationella Kulturförening [GIK] pressenterade vi riktlinjerna för en bredare mer mjuk linje där vi ville kombinera folkbildning med underhållning och skapa ett folkligt forum där hela Gävle under festliga former kunde ta ett kollektivt ställningstagande mot rasism, intolerans och främlingsfientlighet.

Arbetarbladet 0406002
Arbetarbladet 0406002

Alla de politiska partierna och dess ungdomsförbund kontaktades, samt kyrkorna, bostadsföreningarna, facken och bildningsförbunden i staden och vi nådde ett brett samförstånd kring frågan vilket resulterade i att alla förutom Moderaterna samarbetade och gemensamt bidrog till förverkligandet av Boulognerfesten 2004 som hittills varit föreningens största och mest lyckade arrangemang med 2-scener, workshops, internationella kök och över 6000 exklusiva besökare dagligen. Den politiska bredden blev sedermera för tung och oförsonlig för att hålla, så konflikterna haglade inom GMR samtidigt som GIK drogs med stora skulder. Det faktumet samt att de bråk och ideologiska urladdningar som ägt rum både inom och mellan de olika organisationerna innan, under och efter festivalen resulterade i att både kyrkorna, Syndikalister, SAP och alla de borgliga partierna med sina respektive ungdomsförbund lämnade samarbetet.

2005
I januari 2005 beslöt därför kärnan i Politisk Framtid att sluta fungera som ett nätverk inom/mellan GMR och GIK och istället bli en uttalad medspelare till dem, så man formerade en ny styrelse bestående av humaniststudenter och personer ur Gävles musikliv/demoscen. Ung Vänster aktivisten P-O Flodström återvaldes till ordförande och Moderata Ungdomsförbundets distriktsordförande Niklas Gillström tjänstgjorde som kassör. Man valde även att byta namn från det något tillintetsägande Politisk Framtid till Gävles Antirasistiska Kulturförening [GARK], med en i princip bibehållen agenda, stadga, program och avsiktsförklaringar om än dock med en något mer uttalad antirasistisk och feministisk prägel. I den nya konstellationen började man söka återfå förtroendet från både de som lämnat det gamla GMR samarbetet samt bland de aktörer som fortfarande fanns kvar i det.

Arbetarbladet 050816
Arbetarbladet 050816

Miljöpartiet och Grön Ungdom var dem första att omfamna ge ett uttalat stöd till den ”nygamla” organisationen och efter dem dröjde det sedan inte länge innan såväl Ung Vänster, Vänsterpartiet och SSU accepterade GARK som en likvärdig medspelare på det antirasistiska spelfältet i staden. Bland de övriga församlingarna, organisationerna och partierna gick vi dock till rätt stor del bet hos, förutom Folkpartiet och LUF efter försäkran om att inga pro-militanta antifascister fanns kvar inom organisationen. De studieförbund som gav oss förnyat förtroende var ABF och Studiefrämjandet. Hela LO kollektivet samt SAC valde dock att avstå. Den ena för att vi uppfattades som vänsterextrema och den andra för att man uppfattade oss som borgerliga och odemokratiska.

Året blev dock en av de två stora renässanser som förekommit under föreningens relativt korta livscykel, ungdomar från alla möjliga politiska hemvister, framförallt många som tidigare aldrig varit organiserade någonstans strömmade till organisationen och vi lyckades under det året skapa den största medlemsbasen av övrigt anslutna under organisationens historia. Vi började formera oss kring politiska program och prioriteringsområden och många långa och stundtals högljudda möten följde denna vår när framträdande och viljestarka människor från både höger och vänster ville vara med och ge just sin prägel på dem politiska program och avsiktsförklaringar som skulle utformas.
Slutresultatet blev dock bra och stämningen inom organisationen var god.

Gefle Dagblad 050814
Gefle Dagblad 050814

Vi samverkade för andra året i rad med Gävle Ungdomsråd kring deras demokratidag, där vi föreläste och stod för pausunderhållningen. Vi stod även för funktionärer till Gävles Internationella Kulturförenings egna Boulognerfest som de för att undvika missförstånd detta år valde att kalla för Kulturmix. Vårt stora egna projekt detta år blev Boulognerfesten 2005 som i princip blev en återupprepning av premiärårets publiksuccé om än dock på en mindre yta och med större betoning på den lokala musikscenen, då vi inte ville konkurera med GIK:s mångkulturella Boulognerfest. Vi fick även en hel del externa uppdrag detta år, bland annat för produktionen med invigningen av Skogstorpsskolan i Kumla samt höststarten för Brynäs IF Fotboll på måsberget.

2006
KDU Gävle blev återigen medlemmar i föreningen, annars hände inte så speciellt mycket under detta år då vi mest ägnade oss åt internstrukturering av organisationen med relativt få utåtriktade arrangemang förutom Boulognerfesten’06 och att vi var inbjudna som medarrangörer till Ung Vänsters Kristallnattsmanifestation, den förenade vänstern GMR:s antirasistdemonstrationer 30:e november och Rock Mot Rasism det året.

Arbetarbladet 060816
Arbetarbladet 060816

Föreningens produktions crew fick dock en hel del uppdrag av Gefle Studentkårs dåvarande Klubbmästeri att bistå med tekniskassistans, produktion, installation och ramverkskonsult tjänster samt produktionsansvar för Gefle Teknologernas Spring Suprise vilket stärkte föreningens kassa som sedan återinvesterades i det egna evenemanget Boulognerfesten.Kartellen 2006Med anledning av Sverigedemokraternas kandidatur till kårfullmäktige skapade även GARK ett eget kårparti bestående av föreningens dåvarande politiska finansiärer och styrelse under namnet Kartellen – Koalition av röd/gröna studenter!

2007
Ordförande P-O Flodström blev ny klubbmästare för Gefle Studentkår vilket innebar att produktionsuppdragen försvann helt pågrund av jävsrisken och föreningen låg i princip helt nere förutom en större konsult- och tekniskassistanstjänst till SSU:s 1:maj firande som genererade 15’000sek i ”extra bidrag” till Boulognerfesten’07.
Vi samverkade även i vanlig ordning kring 30:e november firandet och dess demonstration.

Gefle Dagblad 070818
Gefle Dagblad 070818

Internt formerade vi oss även kring ett mer detaljerat antirasistiskt handlingsprogram som slutligen helt rensade ut våra konfrontativt inspirerade avsiktsförklaringar, slagord och strategier till fördel för en tydlig dialogsökande linje där samtal, kunskapssökande och integration stod helt i centrum. Klubbmästeriet Gefle Studentkår 2007

2008
Detta blev året för den andra stora renässansen och nytändningen av organisationen. Hela det gamla produktions crewet hade flyttat från staden och alla medlemsföreningarna och samverkanspartners förutom Ung Vänster, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Grön Ungdom och SSU hade försvunnit ur föreningen under 2006 i samband med bildandet av Kartellen. Det i samspel med ett uttalade avståndstagande från MUF och LUF som fördömdes oss som vänsterextrema samtidigt som många inom den autonoma vänstern var starkt kritiska till våra dialogdekret gjorde att en diskussion om föreningens politiska profil borde tas och efter en inventering bland dem aktiva stod det klart att föreningen till 75% numera bestod av människor med medlemskap i någon av dessa partier/ungdomsförbund. Steget var då därför inte så långt till att avsvära den totala politiska obundenheten och man ändrade stadgan från total politisk obundenhet till att ”bara vara” partipolitiskt obunden.

För att säkerställa föreningens fortlevnad installerades även ett politisktråd bestående av en representant från varje en av dem fem medlemsföreningarna samt en stadgerevidering angående rösträttsförfaranden och demokratiska processer för att vitalisera organisationen. Detta genomfördes med succé och det som under 2007 hade börjat upplevas av många som en allt mer insomnad organisation med Boulognerfesten som sitt enda relevanta evenemang började nu återigen gå på offensiven och ta initiativet över den antirasistiska kampen i staden och hösten fylldes av olika både större och mindre arrangemang innehållande både politisk debatt och kultur. Syndikalistiska Ungdomsförbundet och Antifascistisk Aktion nybildades även detta år och inbjöds efter överläggningar och tydliggöranden av GARK:s dialogdekret och demokratiska bias som gästmedlemmar att vara med och samverka kring årets 30:e november firande med gott resultat.
På den externa sidan levererade vi ljud-, ljus- och ramverkskonsulttjänster till studentföreningen Cult & C:O samt SSU Gävles Norrsundet projekt!

2009
Året började bra med ett gott samarbete kring en gemensam 1:maj fest för ungdomar under namnet Klassfesten’09 och flera andra både långsiktiga och kortsiktiga, stora som små arrangemang ligger skottmynningen för förverkligande. GARK levde och frodades och samarbetet fungerade relativt väl mellan föreningens dåvarande medlemmar och dess hemorganisationer. Detta kan i efterhand ses som föreningens absoluta toppår med en mängd olika aktiviteter och utåtriktade engagemang som lockade många nya sympatisörer och dialogpartners – samt befäste föreningens goda namn och renommé i staden långt utanför den ”antirasistiska”-miljö. Vi fick också under detta år genomslag för nya dialoglinje om offensivt icke-våld som blev allmänt accepterad även bland dem som inte delade vår uppfattning.

2010
p-o karusellen Cityfesten 2010De båda grundarna P-O Flodström och Håkan Larsson som under föregående år lagt ner föreningens båda modersorganisationer Gävles Internationella Kulturförening [GIK] och Integrationsrådet, Gävle [IGR] lanserade och drev igenom en strukturomvandling av föreningen. Detta för att den bättre skulle kunna svara mot dem nya förutsättningarna vi numera verkade i för att kunna garantera stabilitet till dem mer ekonomiskt omfattande projektet vi tog över från modersföreningarna, utan att inskränka det demokratiska spelrummet och utrymmet för spontanitet i dem mer ungdomsstyrda politiska verksamhetsgrenarna.
Cityfesten 2010 FlodströmVi gick detta år även in som medarrangör till Cityfesten tillsammans med Gavlén Event AB. Detta höll på att sänka oss som förening, då vi blev blåsta av Tomas Gavlén på 100.000-tals kronor och drygt 50.000:- ur ordförande P-O Flodströms privata fickor. Vi stod på randen till konkurs, men blev i sista stund räddade av ABF Gästrikebygdens via dess verksamhetschef Torgny Jacobsson som sedan länge haft ett gott öga för föreningen. Tack vare ekonomiskt krisstöd från ABF undvek vi konkurs, men var utblottade både ekonomiskt och organisatoriskt.

2011
Den ekonomiska situationen i kombination med att föreningens kassör Rigmor Flodström gått bort under det föregående året ställde föreningen inför svåra organisatoriska utmaningar. Håkan Larsson gick in som kassör för att tillsammans med föreningens revisor Lars Ehrenflod lösa alla formella och juridiska trådar som hängde lösa, vilket de gjorde på ett mycket tillfredsställande sätt. Så att våra statliga och kommunala finansiärer kände sig nöjda med rapporteringen. Enda evenemanget vi tog initiativ till detta år var Socialistiskt Forum Gävle, vilken vi lämnade över arrangörsansvaret till ABF när väl det initierade skedet var genomfört och en arbetsgrupp utsedd enkom för arrangemanget tillsatts av den lokala arbetarrörelsen i Gävle.  Årets årsmöte innebar även att man bantade organisationen rejält med ökade befogenheter till den nya styrelsen bestående av P-O Flodström som satt kvar som ordförande i sällskap av Christopher Andersson-Bång som sekreterare och Håkan Larsson som arvoderad kassör.

2012
Organisationen fortsätter hålla en relativt låg och förvaltande profil, främst på grund av ointresse från dem tidigare närmaste bundsförvanterna Grön Ungdom och Ung Vänster Gävle. Annars började året med ett festligt firande av Symfoniorkesterns 100-årsjubileum där ordförande och sekreterare var inbjudna för att fira Orkestern och dess medarbetare. Mycket trevligt. Socialistiskt Forum 2011Arbetet med det av oss, ABF och SFR initierade projektet Konserthus: Fusion!, fortgick även som planerat under året och ett flertal möten har avhandlades med externa finansiärer och nyckelpersoner inom både den klassiska musiken som den regionala rock-scenen. Under hösten 2013 kommer det första paketet i ”Fusion”-konceptet att sjösättas, med stor uppbackning av regional media. 12-oktober leder vi Gävles första riktiga TV-spelsmässa som kommer gå under titeln ”Score”. Vi kommer även köra deltävlingar inför den stora finalen Classic Metal Crunch 1-feb 2014.

Traditionen med ett årligt återkommande Forum för arbetarklassens organisering och bildning blev en verklighet även i år. Som vanligt spelade vi en helt och hållet avgörande roll för forumets planering och genomgörande och vi lockade stundtals till fulla salar med gäster som Josefin Brink, Daniel Suhonen, Aron Etzler, Johan Ehrenberg, mfl.
Socialistiskt Forum 2011Under våren hölls även socialistiska studieträffar på olika teman med en inbjuden gäst som inledde varje möte med ett kortare föredrag. Erfarenheten från dessa träffar var mycket god då samtliga deltagare fann dem ytterst intressant och stimulerande att få diskutera socialismen och vänsterpolitik på ett mer fritt plan än vad våra möten i övrigt har att erbjuda. Svagheten vi kan se är dock att denna form av träffar i den utformning vi valde att gå fram med dem denna gång ej hyste någon större attraktionskraft för de kvinnliga medlemmarna vilket innebar en skev könsfördelning i diskussionerna. Detta är såklart sorgligt men ingenting som vi bedömde kunna påverka mer än vad vi gjorde via personliga inbjudningar till kvinnliga kamrater via facebook, direkt kontakt och sms.Socialistiskt Forum 2011
Under dem gångna åren har vår starkaste medlemsorganisation Vänsterpartiet haft totalt tre stycken Fas3 arbetare, då deras PS under 2011 tog beslut om att Vänsterpartiet ej får nyttja Fas3:or överfördes denna verksamhet till Gävles Antirasistiska Kulturförening i lugn och ro under 2012. Deras huvudsakliga uppgift är att inventera och stärka vår närvaro i invandrarföreningar samt vara behjälpliga i arbetet med Socialistiskt Forum.

Med anledning av Läckerolarbetarnas kamp, besökte Jonas Sjöstedt tillsammans med Ulla Andersson Gävle under en hel dag bestående av såväl studiebesök på det kommunala äldreboendet Maria Magdalena på Öster, lunchmöte med den kurdiska kulturföreningen Mezopetania, strategiträff med representanter för LO och Livs-facket där samtalet främst fokuserade på vad Ulla och Jonas kunde göra i sin egenskap av riksdagsledamöter för att stödja arbetarna på Läckerolfabriken, samt kanske framförallt en föreläsning på Gävle Stadsbibliotek som fullkomligt sprängde gränserna för bibliotekets publik kapacitet. Fullt Hus fick en ny innebörd och samtliga inblandade under dagen var ytterst nöjda med dess disposition och genomförande. Ung Vänster med Vänsterpartiet 2012

2013
Våra Fas3-medarbetare fortsatte att arbeta med integration och folkbildning inom stadens föreningslivs. Annars utgjordes verksamheten detta år uteslutande av det samarbete som tidigare initierats med Arbetarnas Bildningsförbund och Studiefrämjande med Konserthuset och Gefle Symfoniorkester. Vänstern i Svenska Kyrkan och Socialdemokraterna 2013Ett försök om inbjudan till stormöte med hela den gamla organisationen försöks vid två tillfällen utan resultat, vilket föranleder styrelsen att börja förbereda ännu en strukturomvandling till en mer partipolitiskt fristående förening, snarare än det semi-nätverk man varit under åren med starkt inflytande från Grön Ungdom, Miljöpartiet, Ung Vänster, Vänsterpartiet och SSU. Uppdraget formuleras till att göra en fusion med den närstående kulturföreningen ”Pennys Kultursällskap” som en del i processen att lägga av sig den allt mer för stora ”överrocken” och ”pretentionerna” från förr.

Vitryska ambassaden på besök i Strömsbro
Vitryska vänster-oppositionen på besök i Strömsbro för lite surströmming! 😀

Mindre, vassare och ökat fokus på trevliga aktiviteter som kan fungera relationsskapande för människor från olika kulturella, politiska och religiösa bakgrunder. Skapa mindre men värdefulla plattformar för möten och samtal. Vi börjar därför arrangera ”tema-middagar” där vi i hemmiljö bjuder nyckelpersoner för strömningar och rörelser i samhället som vanligtvis aldrig träffas för att tillsammans med dem äta och dricka gott, samt skapa ökad förståelse för varandras olikheter och motarbeta fördomar mot ”den andre”.

2014
Flodström 30 år”Mat och Spel”-verksamheten fortsätter och personer ur föreningens historia, bland annat Alexander Hultman och Tommi Miettinen återvänder för att tillsammans med ordförande P-O Flodström organisera den nya verksamheten och dra upp strategiska riktlinjer för den. Vid sidan av mat och spel börjar vi även använda oss av badtunnan och bastun som verktyg för att snabbt få nya människor som tidigare inte träffat varandra att slappna av och våga öppna sig kring djupa och existentiella samtal om livet. Vårt motto är som alltid: ”Skilj mellan sak och person, våga se och möt människan på ett interpersonellt plan!”

2015
Arbetet med fusionen av GARK och Pennys Kultursällskap fortgår och beräknas bli färdig i början på det nästkommande året. I övrigt så har verksamheten fortsatt karaktäriserats av ”dem goda mötena” över religions- och politik-gränserna. Vårt fokus är att motverka en fortsatt polarisering av debatten, i en tid då det tycks blivit allt svårare att kommunicera med människor på andra sidan, eller ens se vilka de är. Istället frodas demoniseringen fritt, på bägge sidor, och brandfacklorna haglar.

Vi bedömer att det fenomenet är ett lika stort hot mot vårt samhälle som den ökade främlingsfientligheten, framförallt om vi tillåter oss att använda ordet främling i dess traditionella betydelse…

Främlingen i egenskapen av ”den andre”, den vi projicerar allt ont som sker i vår värld på. Den ena sidan representerad av sympatisörer till Sverigedemokraterna skyller allt som de upplever som ett hot mot sin egen trygghet och välfärd på en konturlös ”vänster” där allt från Moderaterna till renodlade intersektionalister och kulturmarxister ingår. Medan den sida vi som föreningen identifierar oss med i varje fall till retoriken skyller allt på socialkonservativa nationalister oavsett om dessa återfinns inom SverigedemokraternaKristdemokraterna eller Nya Moderaterna.

Det främlingsfientliga propagandaorganet avpixlat har i år ca en kvarts miljon unika besökare per vecka, vilket är i paritet med den så kallade ”gammelmedia” . Det handlar alltså inte längre om en liten och obetydlig del av samhället som uppfylls av de tankar som frodas här. Uppsvinget för de högerextrema sajterna går också hand i hand med att en femtedel av befolkningen numera uppger att de skulle rösta på Sverigedemokraterna – nästan två miljoner svenskar.

Samtidigt har en annan del av befolkningen inte en aning om vad som skrivs i dessa alternativa medier eller vilka ”sanningar” som de förmedlar.

V vs SD
P-O Flodström och Louise Erixon bygger broar i valrörelsen 2010!

Vi tror att vi genom vår offensivt sociala verksamhet i det lilla kan motverka att ytterligare spadtag tas ner i skyttegravarna, utan ser att det går att mötas, äta ihop, basta, samtala och genom det minska polariseringen.
Vi hoppas även att denna verksamhet kan inspirera fler att ”unfrienda” mindre och istället söka nya konstruktiva vägar för dialog med ”främlingen” även då – eller kanske jag skulle säga – framförallt då, den befinner sig i en diskurs milsvitt från oss själva!

Islamofob, Sverigedemokratofob, Kommunistofob, Kristofob, Homofob…
…vi börjar få ett samhälle av fobiker (rädda människor), längs hela den samhällskulturella skalan – och vi är alla medskyldiga!

För att avsluta med ett Yoda-citat:
”Fear is the path to the darkside!”

2016
P-O, Simon, Tommi och Annie konstituerar fusionen mellan GARK och Pennys Kultursällskap, vi väljer att behålla GARK’s organisationsnummer och övertar namnet Pennys Kultursällskap med förkortningen PK. Den verksamhetsplan som årsmötet klubbade våren 2016 finns här:

Verksamhetsplan 2016-2020
När vi 2 blir 1
Under kommande verksamhetsperiod är det av högsta vikt att slutföra fusionen mellan Pennys Kultursällskap och Gävles Antirasistiska Kulturförening och därmed anpassa organisationens syften och mål till organisationens verklighet.

Samma – Lika
Vi kommer prioritera att arbeta fortsatt opinionsbildande i sociala medier för ökad förståelse och acceptans för mångfald och acceptans för olika livsåskådningar. Fokus för föreningens egna verksamhet kommer även framledes att ligga på skapandet av sociala plattformar för umgänge och åsiktsutbyte i trivsam miljö, medan den offentliga och utåtriktade verksamheten huvudsakligen kommer genomföras i nära samarbete med Bilda och ABF som vi även efter fusionen kommer att ha kvar samarbetsavtalen med.

P-O och Simon möter
Styrelsen har ambitionen att vidareutveckla och höja kvaliteten i föreningens Tvodd ”P-O och Simon möter”. Utöver att fortsätta producera program och utvidga målgruppen bör fokus under kommande verksamhetsperiod även ligga på att skapa enhetliga och adekvata grafiska profiler samt bygga upp varumärket på den nationella poddscenen där vi i dagsläget har minst sagt stor tillväxt potential.

Bastu och Badtunna
Under kommande verksamhetsperiod bör vi även utreda och kolla på olika lösningar för mobila bastu-/badtunnor och eventuella former för hyresverksamhet av sådana i en icke-vinstdrivande ideellförenings-driftform.

BadmysPennys Kultursällskap bastar

Länge Leve:
Pennys Kultursällskap!
Pennys Kultursällskap